Regulamin

Regulamin świadczenia usług

§ 1 Postanowienia wstępne

Witamy w Pan Trenuje!

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej https://pantrenuje.pl, której właścicielem jest DMP COMPANY SP. Z O.O. zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem strony, prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta a także zasady dokonywania zwrotów i reklamacji.  Użytkownik wchodząc na Stronę internetową, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków Użytkownik powinien opuścić Stronę Pan Trenuje.

§ 2 Definicje

1. Usługodawca – DMP COMPANY SP. Z O.O., ul. Grochowska 69, 60-339 Poznań wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796476 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł, NIP: 7792507800, REGON: 383954820.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów na Stronie internetowej.

3. Usługa – produkty dostępne w ofercie znajdującej się na Stronie internetowej.

4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę dostępna pod adresem https://pantrenuje.pl.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, świadczenia usług oraz zakupu produktów drogą elektroniczną

W celu korzystania z Serwisu, Usług oraz dokonywania i pobierania treści cyfrowych wymagane są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • posiadanie aktywnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej (e-mail),
 • przeglądarka internetowa,
 • posiadanie oprogramowania do obsługi i przeglądania plików zamieszonych w serwisie, tj.: pdf., doc., docx., txt., jpg., png., etc.

Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia ww. urządzeń i oprogramowania.

§ 4 Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca oferuje Usługi oraz produkty świadczone na rzecz Klienta:

 • poradnictwo dietetyczne,
 • działalność poradnicza,
 • sprzedaż ebooków,
 • sprzedaż jadłospisów.

2. W Serwisie dostępne są pakiety współpracy z dietetykiem – w zależności od długości trwania – 1 miesięczna, 3 miesięczna oraz 6 miesięczna.

3. Ceny pakietów współpracy z dietetykiem:

 • 1 miesiąc – 299 zł,
 • 3 miesiące – 749 zł,
 • 6 miesięcy – 1199 zł.

4. Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto i podane są w złotych polskich.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zapłaty za Usługę, a za jej datę uznaje się zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia płatności. Zakup pakietu wiąże się z odesłaniem przez Klienta formularza wywiadu diety online.

6. Porady udzielane są z należytą starannością na podstawie aktualnej wiedzy naukowej.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w jadłospisie, poradnictwie, które powstały w konsekwencji niepełnego lub niezgodnego z prawdą wypełnionego przez Klienta formularza wywiadu diety online z przeświadczeniem, że podane informacje zawierają wyłącznie prawdę i nie zostały zatajone. Klient przyjmuje do wiadomości, że usługi nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego przez pacjenta skutku ze względu na brak możliwości przewidzenia mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka. Usługodawca nie daje gwarancji na osiągnięcie zamierzonych efektów przez Klienta.

8. Klient oświadcza, że wszelkie próby i chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą a przed zawarciem umowy skonsultował się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia i gotowości do podjęcia współpracy, co wiąże się z ustaleniem braku przeciwwskazań do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

9. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku odpowiednich kwalifikacji do wykonania Usługi lub braku zachowania kultury i wzajemnego szacunku przez Klienta.

10. Informacje dotyczące Usług oraz produktów znajdujących się w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

11. W serwisie dostępne są następujące formy płatności:

 • płatności elektroniczne (TPay),
 • przelew na konto Usługodawcy (numer rachunku 75 1050 1520 1000 0090 8066 6796 w banku ING)

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Usługodawcę za pośrednictwem oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał Usługę za zgodą Klienta, której przedmiotem jest zindywidualizowana rzecz stworzona na jego potrzeby.

3. Jeżeli Klient przy zawieraniu umowy wyraził zgodę na wykonanie Usługi natychmiastowo, przed upływem terminu od jej odstąpienia ma prawo od niej odstąpienia, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za usługi spełnione do chwili odstąpienia. Jeśli Usługa została wykonana w pełni Klient traci prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, której świadczenia nie zostały zrealizowane Usługodawca zwróci Klientowi otrzymaną płatność.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesienie do umów o dostarczanie produktów cyfrowych, które zostały spełnione przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a nie są zapisane na nośniku materialnym.

§ 5 Reklamacje

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Reklamację należy wysłać na adres e-mail Usługodawcy: patryk@pantrenuje.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta w celu jego identyfikacji, przedmiotu reklamacji oraz żądaniami z nią związanymi.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację udzielając odpowiedzi drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

5. Klient może skorzystać z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, tj.:

 • stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 • skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej,
 • skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,
 • więcej informacji o rozwiązywanie sporów Klient może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl

§ 6 Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy i są objęte ochroną przewidzianą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami).

2. W ramach zakupionych Produktów i Usług Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich a jedynie zostaje upoważniony do korzystania we własnym zakresie. Zakazane jest udostępnianie Produktów i Usług osobom trzecim, publikowanie, kopiowanie i powielanie na potrzeby inne niż użytek własny Klienta – zapis dotyczy całości jak i części Produktów i Usług. Klient zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby treści te nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może zmienić Regulamin w dowolnym czasie.

2. W przypadku zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje Klientów o ich wprowadzeniu. Postanowienia wprowadzone w nowym Regulaminie wiążą Klienta od momentu zaakceptowania jego postanowień przez Klienta.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 07.01.2023 roku.

Pliki cookie:

Na tej Stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby spersonalizować doświadczenia online naszych odbiorców. Wchodząc na Stronę Pan Trenuje, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany przez serwer strony internetowej na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer Użytkownika. Pliki cookie są ściśle przypisane do danego użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer internetowy w domenie, która wygenerowała plik cookie.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych związanych z prowadzeniem naszej Strony internetowej. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub odmówić zaakceptowania opcjonalnych plików cookie. Niektóre pliki cookie są wymagane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Takie pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ są aktywne przez cały czas. Pamiętaj , że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane przez inne podmioty podczas korzystania z usług świadczonych przez te podmioty.

Licencja:

O ile nie stwierdzono inaczej, firma DMP COMPANY SP. Z O.O. lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie Pan Trenuje. Wszelkie prawa własności intelektualnej zostały zastrzeżone. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp materiałów dostępnych na Stronie Pan Trenuje na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Zabrania się:

 • Kopiowania lub ponownego publikowania materiałów umieszczonych na Stronie Pan Trenuje
 • Sprzedaży, wypożyczania lub udzielania sublicencji na materiały umieszczone na Stronie Pan Trenuje
 • Odtwarzania, powielania lub kopiowania materiałów zamieszczonych na Stronie Pan Trenuje
 • Ponownego rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie Pan Trenuje

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej sporządzenia.

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w niektórych częściach niniejszej Strony internetowej. DMP COMPANY SP. Z O.O.} nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza komentarzy przed ich umieszczeniem na Stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii DMP COMPANY SP. Z O.O., jej przedstawicieli ani podmiotów stowarzyszonych. Zamieszczone komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieściła. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo DMP COMPANY SP. Z O.O. nie odpowiada za komentarze ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania, zamieszczenia lub pojawienia się komentarzy na niniejszej Stronie.

DMP COMPANY SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania tych, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze warunki.

Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:

 • Jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej Stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;
 • Komentarze nie naruszają praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych stron trzecich;
 • Komentarze nie zawierają treści o charakterze oszczerczym, zniesławiającym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub w inny sposób niezgodnym z prawem, stanowiącym naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub niezgodnych z prawem.

Niniejszym Użytkownik udziela DMP COMPANY SP. Z O.O. niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania jego komentarzy w dowolnej formie i we wszystkich formatach lub mediach.

Zamieszczanie odnośników do naszych treści

Następujące podmioty mogą umieszczać odnośniki do naszych treści bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Organy rządowe;
 • Wyszukiwarki internetowe;
 • Organizacje prasowe;
 • Podmioty zajmujące się rozpowszechnianiem katalogów online mogą zamieszczać linki do naszej Strony w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych podmiotów; oraz
 • Akredytowane przez system działalności, z wyjątkiem organizacji non-profit, punktów handlowych dla organizacji charytatywnych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej Strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, publikacji lub innych materiałów zamieszczonych na Stronie pod warunkiem, że odnośnik ten (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje, że jest sponsorowany, promowany lub uznany przez stronę linkującą oraz jej produkty i/lub usługi, jeśli nie jest to zgodne z prawdą ; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Dopuszczamy możliwość rozważenia i zatwierdzenia innych próśb o link od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znanych źródeł informacji dla konsumentów lub podmiotów gospodarczych;
 • działalności internetowych typu dot-com;
 • stowarzyszeń lub innych podmiotów reprezentujących organizacje charytatywne;
 • dystrybutorów katalogów internetowych;
 • portali internetowych;
 • firm księgowych, prawniczych i konsultingowych; oraz
 • instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń handlowych.

Zaakceptujemy prośby o link od tych podmiotów, jeśli uznamy, że: (a) link nie będzie nas stawiał w niekorzystnym świetle względem nas samych lub naszych akredytowanych działalności; (b) nie odnotowano u nas żadnych negatywnych zapisów związanych z daną organizacją; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak nazwy DMP COMPANY SP. Z O.O.; oraz (d) link występuje w kontekście informacji ogólnych zasobów.

Podmioty te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a) nie wprowadza w błąd; (b) fałszywie nie sugeruje sponsorowania, promowania lub zaakceptowania witryny linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst witryny linkującej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej Strony internetowej, zgłoś nam to wysyłając e-mail na adres DMP COMPANY SP. Z O.O.. W e-mailu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji / podmiotu, informacje kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej Strony, a także listę adresów URL naszej witryny, do których chcesz linkować. Nasz czas odpowiedzi wynosi od 2 do 3 tygodni.

Zatwierdzone podmioty mogą zamieszczać odnośniki do naszej Strony w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy (firmy); lub
 • Poprzez zastosowanie ujednoliconego identyfikatora zasobów, do którego prowadzi odnośnik; lub
 • Stosowanie innych opisów naszej Strony internetowej, do której kieruje link, uzasadnionych z punktu widzenia kontekstu i formatu treści strony linkującej.

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie logo lub innych elementów graficznych DMP COMPANY SP. Z O.O. w celu umieszczenia linku bez umowy licencyjnej na wykorzystanie znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na innych stronach internetowych. Zobowiązujesz się do zapewnienia nam ochrony przed wszelkimi roszczeniami, które zostaną postawione wobec Twojej Strony. Link(i) nie powinny być umieszczane na Stronie, która może być postrzegana jako oszczercza, nieprzyzwoita lub niezgodna z prawem, lub która w inny sposób łamie, lub zachęca do łamania, prawa osób trzecich.

Zastrzeżenia praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub wybranych linków kierujących do naszej Strony. Podmioty linkujące zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków prowadzących do naszej Strony w przypadku otrzymania takiego żądania z naszej strony. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Umieszczanie linków do naszej Strony oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad i warunków.

Usuwanie linków z naszej Strony

Jeśli zauważysz na naszej Stronie link, który z jakichkolwiek powodów jest obraźliwy, skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośbę o usunięcie linku. Nie zobowiązujemy się jednak do usunięcia takiego linku, ani do udzielenia bezpośredniej odpowiedzi osobie zgłaszającej.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne. Nie zapewniamy ich kompletności ani dokładności, ani nie zobowiązujemy się do utrzymania dostępności strony lub aktualizacji materiałów na niej zawartych.

Wyłączenie odpowiedzialności:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań względem naszej strony internetowej i sposobu jej wykorzystywania. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub odniesione obrażenia ciała
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialność za oszustwa lub świadome wprowadzanie w błąd;
 • ograniczać odpowiedzialności naszej lub Twojej w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z obowiązującym prawem; lub
 • wyłączać odpowiedzialności naszej lub Twojej, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w tym ustępie oraz w innych miejscach tego wyłączenia odpowiedzialności: (a) nie naruszają postanowień poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

Pod warunkiem, że strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek strat lub szkód o dowolnym charakterze.